Známková a patentová agenda

Duševní vlastnictví

Právo duševního vlastnictví je naši velmi silnou doménou v rámci poskytování komplexního poradenství. Tomuto oboru se naši známkový specialisté věnují více než 15 let a patří mezi špičku v oboru v České republice. Zároveň ale spolupracujeme s patentovými zástupci z celého světa. Více informací naleznete v sekci známková a patentová agenda.

Klademe maximální důraz na transparentnost v oblasti odměn advokáta. Klient automaticky obdrží každý měsíc přehled, který obsahuje počet odpracovaných hodin s popisem včetně vynaložených nákladů. S každým klientem je individuálně před započetím spolupráce projednána forma odměny.

Zajišťujeme komplexní právní služby spojené s ochranou autorského díla a s vymáháním práv k autorským dílům. Naše služby zahrnují: Vypracování licenčních smluv Vypracování smluv o vytvoření autorskéh...

Zakládáte obchodní firmu? Pomůžeme Vám najít název obchodní firmy, který by nekolidoval s právy jiných osob (s názvy jiných obchodních firem, s ochrannými známkami a jinými chráněnými označeními). Pos...

Poskytujeme: Služby spojené registrací a zajišťováním obnov registrací počítačových domén. Poradenství v oblasti nalezení nebo výběru vhodného doménového jména, jako prevenci kolize s právy jiných...

Poskytujeme: Poradenství ve věci ochrany obchodního tajemství a know-how. Sepis a analýza smluv o utajení informací. Poradenství, sepis a analýza vnitropodnikových předpisů k ochraně obchodního tajem...

Našim klientům poskytujeme poradenství v oblasti efektivní právní ochrany jejich duševního vlastnictví. Naše služby zahrnují: Poradenství ohledně nalezení vhodného typu průmyslového práva, kterým bu...

Poskytujeme: Odborné rešerše v registrech ochranných známek (včetně zahraničních zdrojů) Posouzení zápisuschopnosti ochranné známky, poradenství při volbě optimální varianty ochranné známky a vypraco...

Poskytujeme: Odborné rešerše v registrech průmyslových vzorů Posouzení zápisuschopnosti průmyslového vzoru, poradenství v oblasti individuální povahy a novosti, spolupráce s autory na vytvoření prům...

Příprava a vypracování specifikací podle Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, obsahující údaje o kvalitě, pověsti či jinýc...

Odborné rešerše v registrech patentů / užitných vzorů a v jiných odborných zdrojích (včetně zahraničních informačních zdrojů). Konzultace při výběru vhodné formy ochrany technického řešení. Vypracov...