Veřejné seznamy podle Nového občanského zákoníku (NOZ) aneb neznalost zápisu práva neomlouvá

Věcná práva jsou evidována ve veřejných seznamech. Těmi jsou například katastr nemovitostí, patentový rejstřík nebo rejstřík průmyslových vzorů. Pokud je určitá právní skutečnost zapsána ve veřejném seznamu, nikdo se nemůže dovolávat její neznalosti. Uvedený princip napomáhá právní jistotě a svědčí o absolutním účinku věcných práv. Platí, že údaje zapsané ve veřejném seznamu jsou považovány za přesné a spolehlivé, pokud není prokázán opak. NOZ zakotvuje pro všechny veřejné seznamy princip materiální a formální publicity veřejných seznamů. Oproti právní úpravě platné do doby účinnosti NOZ, kdy byl skutečný vlastník nemovitosti chráněn vždy bez ohledu na stav zápisu v katastru nemovitostí a nabyvatel, byť jednal v dobré víře, téměř chráněn nebyl, nové platí, že nabyvatel je chráněn v případě, kdy nabude nemovitost úplatně a v dobré víře podle stavu zaspaného v katastru nemovitostí. Skutečný vlastník je chráněn při nesprávném zápisu pouze tehdy, pokud se proti takovému zápisu včas brání.