Náhrada újmy při ublížení na zdraví a usmrcení podle Nového občanského zákoníku (NOZ)

Vyhláška č. 440/2001 Sb. byla v plném rozsahu zrušena Novým občanským zákoníkem, kde je náhrada nemajetkové újmy upravena v §§ 2894 - 2990. Tzv. úhradová vyhláška v minulosti stanovila výši peněžitého odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění na základě bodového ohodnocení. O tom rozhodl lékař vyčíslením bodového ohodnocení každé jednotlivé položky v souladu s tabulkou dle přílohy úhradové vyhlášky. Hodnota bodu byla oceněna na 120,- Kč. Uvedený tabulkový princip je v současné době opuštěn. Výše náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení bude napříště určena soudem dle uvážení soudu a s ohledem na veškeré okolnosti případu.

Je poskytována náhrada, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Škůdce hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu. Škůdce nahradí tomu, kdo je vynaložil, rovněž přiměřené náklady spojené s pohřbem v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny veřejnou dávkou podle jiného právního předpisu. Přitom se přihlédne k zvyklostem i k okolnostem jednotlivého případu. Spory o náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení tak budou do budoucna skutkově i právně složitější s tím, že budou umožnovat variabilitu kompenzace v návaznosti na řadu okolností každého jednotlivého případu.